Våra stadgar

Rännilens Vägsamfällighet 2005-05-28

Stadgar för Rännilens Vägsamfällighet enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Kommun: Österåker Län: Stockholm.


§ 1
Firma
Föreningens firma är Rännilens Vägsamfällighet, organisationsnr. 812000-3622


§ 2
Samfälligheter Föreningen förvaltar Österåker Grindmossen GA:1


§ 3
Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts
om dess ändamål – vägar.


§ 4
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har
del i samfällighet upptagen under § 2.


§ 5
Styrelsesäte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun.
Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och en suppleant.


§ 6
Styrelseval

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen
sig själv.


§ 7
Styrelsekallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst sju dagar före
sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.
Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande
ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta
till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant
som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte
rösträtt.


§ 8
Styrelse beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses
behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som
biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan
reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens
beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller
annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.


§ 9
Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:
1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi,
5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på
olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla
verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens
angelägenheter.


§ 10
Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma
utse två revisorer och ingen suppleant.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie
stämma.


§ 11
Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/5 till 30/4.


§ 12
Underhålls och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst
……………… kronor.


§ 13
Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars
rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning
av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle
att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp
som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig
för granskning under samma tid.


§ 14
Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom e-post eller brev.
Kallelse skall ske senast tre veckor före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som skall förekomma på stämman,
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom
genom e-post eller brev.


§ 15
Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion,
som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under
april månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna
tillsammans med förvaltningsberättelsen.


§ 16
Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.


§ 17
Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter
medlemmarnas andelar i samfälligheten.


§ 18
Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående
rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.


§ 19
Flera verksamhetsgrenar

Ej aktuellt


§ 20
Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Org nr 812000-3622 Österåker Grindmossen GA:1